Doelstellingen


De vzw Unie der Rechters in Ondernemingszaken van België werd opgericht op 17 april 1969 door de toenmalige Voorzitters en de Rechters in Handelszaken van de Rechtbanken van Koophandel.

Ze heeft enerzijds tot doel te waken over een degelijke naleving van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Anderzijds behartigt de Unie de morele belangen van haar leden en zorgt zij voor de permanente vorming en de bijscholing van de Rechters in ondernemingszaken. Zij ijvert tevens voor een opbouwende samenspraak en een blijvend overleg met de beroepsmagistraten. Om deze doelstellingen waar te maken verspreidt de Unie der Rechters in Ondernemingszaken informatie en documentatie ten behoeve van haar leden, onder meer door middel van vier brochures IN FORO per jaar en via haar intranet (nieuwe versie beschikbaar sinds 09/2014) en website http://www.rechtersinhandelszaken.be Op regelmatige tijdstippen organiseert de UROB vormingsdagen, waarvan meerdere in nauwe samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen ( IGO ).

De vereniging heeft tot doel: 

- Het statuut van de rechters in ondernemingszaken, zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, te vrijwaren;

- De uitoefening van hun ambt in de schoot van de Ondernemingsrechtbanken te bevorderen;

- De contacten tussen de rechters in ondernemingszaken van het land, hun solidariteit en confraterniteit te bevorderen en alle middelen aan te wenden om de uitoefening van hun ambt binnen de ondernemingsrechtbanken te vergemakkelijken en te harmoniseren;

- Permanente vorming te organiseren ten behoeve van haar leden en er toezicht op houden;

- Nauwe contacten te onderhouden en een voortdurende informatie-uitwisseling te bevorderen met de verantwoordelijken van de gerechtelijke organisatie.

Zij mag alle verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel en haar medewerking verlenen of deelnemen aan iedere activiteit die kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen.

 

Zij mag meer bepaald:

 

- De officiële vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen van de vereniging en haar leden op juridisch, administratief en sociaal vlak waarnemen ten overstaan van alle politieke, economische, sociale en andere, Europese, internationale, nationale en regionale instanties;

- Alle passende maatregelen voorstellen of nemen teneinde de efficiënte uitoefening van het ambt van rechter in ondernemingszaken te bevorderen, meer bepaald door haar medewerking te verlenen aan het uitwerken en het herzien van de regelgeving met betrekking tot het ambt van rechter in ondernemingszaken;

- De leden inlichten omtrent alle economische, sociale, juridische, technische en administratieve problemen in verband met de uitvoering van hun ambt;

- Bijdragen tot het naleven van regels van eer, deontologie en integriteit door haar leden;

- Haar medewerking verlenen aan, of op om het even welke wijze belangstelling betuigen voor verenigingen, instellingen of organismen die een analoog of verwant doel hebben of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doelstellingen;

- Ieder probleem in verband met haar maatschappelijk doel bestuderen, studiedagen, conferenties of vergaderingen organiseren. Voorts kan zij instaan voor het opstellen en het verspreiden van documenten, telkens zulks nodig blijkt te zijn.